เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านวังว้า โรงเรียนบ้านท่าวังผา”ประชารัฐวิทยาคาร” และโรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน