ในภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง โรงเรียนศรีสระวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง โรงเรียนบ้านปงสนุก และโรงเรียนบ้านนาวงค์ อำเภอปัว จังหวัดน่านปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน