เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน โรงเรียนบ้านบ่อหยวกและโรงเรียนบ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน