มื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้รับผิดชอบ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ที่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Pfizer) ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน