เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 หมอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในเรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรโดย จ.ส.ท.สรวิชญ์ วงค์ไชย นักทรัพยากรบุคคล และการเตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยากรโดย นางรัชกร เรือนติ๊บ และนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 ทั้งนี้มีนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม