เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่10/2564 เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อสั่งการและนโยบายด้านยาเสพติด แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามยาเสพติด แนวทางการจัดทำโครงการหรือแผนงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส. ภาค 5) รวมถึงมาตรการและเป้าหมายการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดน่าน