เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมารอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด โดยประชุมทางไกลผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป. น่าน เขต 2