เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็น คณะกรรมการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ในการนี้ นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านเสี้ยว นายภิญโญ ภูมิอรัญ ผอ.โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา และนางสาวแสงเดือน อูปแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน ในสังกัดสพป.น่าน เขต 2 จำนวน 28 คน เข้ารับการอบรม ฯ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1