เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ครูได้เลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมตามบริบทวิชาที่สอน และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทั้งรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ และแผนกราฟิกอินโฟแบบหน้าเดียว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2