เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสำรวจความขาดแคลน ความจำเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้โรงเรียนได้เรียงลำดับความขาดแคลน ความจำเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณา ในการนี้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2