เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 โรงเรียนและคู่สัญญาได้ส่งมอบการติดตั้งครุภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2