เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10 .00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายสมชาย นันทเสน ผอ.โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวในเชิงระบบและนโยบายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่แบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป