เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้อำนวยการและครูผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสถานศึกษาได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินงาน ในการนี้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยนางรัชกร เรือนติ๊บ และนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2