เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการนี้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น อุปสรรค ปัญหา ในงานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนการทำงานและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป