เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรยุคใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2