มื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางรัชกร เรือนติ๊บ และนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในโครงการ ตามพระราชดำริ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน