เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ และหารือกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2 ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้มอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม Read More ส่งต่อความรู้สู่นิสัยรักการอ่านให้กับโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา โรงเรียนบ้านเกวต อำเภอเชียงกลาง โรงเรียนบ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง โรงเรียนบ้านกอกจูน โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอปัว และโรงเรียนบ้านบวกหญ้า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน