วันที่ 22 กันยายน 64 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2654 ในการนี้ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน