วันที่ 21 กันยายน 64 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในการนี้ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2