เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00น.นายกรวัฒน์ โนพิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากเรือนจำจังหวัดน่าน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือและสพป.น่าน เขต 2 มาให้ความรู้ในการอบรมฯ ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่17 – 18 กันยายน 2564 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 52 คน