เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้มอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม Read More ส่งต่อความรู้สู่นิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านน้ำพิ อำเภอทุ่งช้าง และโรงเรียนบ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน