เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้มอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม Read More ส่งต่อความรู้ สู่นิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน