เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา ด้านการป้องกัน ด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และด้านกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน ที่ทำการปกครองอำเภอ 7 อำเภอ สถานีตำรวจภูธร 10 สถานีตำรวจ โรงพยาบาลประจำอำเภอ 7 อำเภอ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ซึ่งในวันนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2