เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา ร่วมด้วยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน