เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้มอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม Read More ส่งต่อความรู้สู้นิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา อำเภอท่าวังผา และโรงเรียนบ้านป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน