เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้ความเห็นชอบการขอเปิดการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในการนี้มีคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2