เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้าง พัฒนาระบบการเงินการบัญชีของสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 นำระบบโปรแกรมบัญชี online ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดงาน ลดเวลาและลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานและสามารถควบคุม การใช้เงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนในอำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 72 คน เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย โลนันท์ ผอ.รร.บ้านตอง สพป.น่าน เขต 1 นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.น่าน เขต 1 และนางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2