เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ้านสบมาง โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง โรงเรียนบ้านผักเฮือกโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา และโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคลุานนท์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาในรอบประเมินระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในการนี้ ดต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าว