เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายกีรติ ซามัชฌิชมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองแคว เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาในรอบประเมินระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในการนี้ นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน