เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 09.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอาหารเช้า และร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดน่าน และโรงเรียนที่ได้รับการสนันสนุนงบประมาณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป.น่าน เขต 2 และโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต 1 ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กในโรงเรียน จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2