เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้าง พัฒนาระบบการเงินการบัญชีของสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 นำระบบโปรแกรมบัญชี online ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดงาน ลดเวลาและลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานและสามารถควบคุม การใช้เงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนในอำเภอปัว และโรงเรียนในอำเภอท่าวังผา จำนวน 67 คน เข้าร่วมการอบรม โดย ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย โลนันท์ ผอ.รร.บ้านตอง สพป.น่าน เขต 1 นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.น่าน เขต 1 และนางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2