เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธานในการประชุมการวางแผนการจัดทำวิดีทัศน์งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำวิดีทัศน์งานเกษียณราชการของเขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster 16) และจัดทำวิดีทัศน์ การบริหารจัดการ Covid 19 ในการนี้มีตัวแทนบุคลากร สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำวิดีทัศน์เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2