เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มอำเภอทุ่งช้าง ณ โรงเรียนบ้านแพะกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง โรงเรียนบ้านเวียงสอง และโรงเรียนบ้านปอน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาในรอบประเมินระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในการนี้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าวด้วย