เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 2 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2