เมื่อวันที่ 3 ก้นยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ในการนี้ ได้พบปะ และสอบถามปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียน การสอน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน