เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเปือพระธาตุพระพุทธบาท เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาในรอบประเมินระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในการนี้ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าวด้วย ณโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน