เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวมสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในการนี้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2