เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดน่าน) ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet โดยมีการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้มีตัวแทนบุคลากร สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบในการเตรียมข้อมูลตามประเด็นการนำเสนอ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2