เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ได้ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน 105/ล58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียนของโรงเรียนบ้านสบมาง และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน สปช.3/61 ของโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน