เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมัย ธนะศรี ผอ.ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ นางปริฉัตธ ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ในสังกัด สพม.น่าน, สพป.น่าน เขต 2 ร่วมให้คำปรึกษาหารือ ตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดทำลานกิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งในการปรับปรุงลานกิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและแรงงานจากหลายฝ่าย ในนามสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ขอขอบพระคุณ ในโอกาสนี้ด้วย