เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดยการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่าง พร้อมรับฟังการบรรยายถอดประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามืออาชีพ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน