เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมาย และบังคับคดี นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ได้ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน สปช.103/61 ของโรงเรียนบ้านสบปืน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน