เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะแบบรูปรายการ ราคากลาง และร่าง TOR ด้านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และกำหนดคุณลักษณะแบบรูปรายการ ราคากลาง และร่าง TOR ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยปรับปรุงด้านระบบ Data center ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.น่าน เขต 2