เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ได้ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงอาหารขนาดกลาง จำนวน 500 ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน