เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการลงนามรับทราบข้อกำหนด การรับเงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชน และการระดมทุนจากผู้บริจาคทั่วไป สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564 และการถอดบทเรียนการเสนอของบประมาณในระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2