เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางจัดทำแผนการพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมัย ธนะศรี ผอ.ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ นางปริฉัตธ ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ในสังกัด สพม.น่าน, สพป.น่าน เขต 2 ร่วมให้คำปรึกษาหารือ ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2