เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ได้ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักครู และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านปางยาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน