เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะทำงานโครงการฯ ทีมงานครู ก และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2