เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.รัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และ น.ส.สุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ได้ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน 105/ล58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ของโรงเรียนมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน