เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ป่าน่าน) ของโรงเรียนเครือข่ายศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากร คือ ดร.จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.น่าน เขต 2 นายมานพ ตรัยตรากุล ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.น่าน เขต 2 ให้ความรู้กับคณะครู ผู้รับผิดชอบ ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2